Waldorf aan de Werf

Waldorf aan de Werf heeft een eigen online omgeving om de communicatie tussen ouders onderling en de medewerkers te faciliteren. Als school ontkom je er niet aan om data te verwerken over kinderen. We willen dat dit veilig en uitsluitend in het belang van het kind gebeurt.

WadW onderschrijft de Code voor Kinderrechten en is lid van de Coalitie Eerlijke Digitaal Onderwijs

Digitale Visie van Waldorf aan de Werf

De Vrijeschool Thula en Waldorf aan de Werf werken samen aan een visie voor het digitale technologie onderwijs en beleid. Net als in de antroposofie staan hierin zelfontplooiing, creativiteit en autonomie centraal. Naast een school zijn we ook een gemeenschap. We verenigen medewerkers, kinderen, hun ouders en de buurt waarin de school staat. Om te zorgen dat iedereen zich bij deze gemeenschap thuis voelt willen we inclusief zijn. Dat betekent dat technologie mensen samenbrengt en ze niet uit elkaar drijft. We communiceren helder en zorgen ervoor dat alle betrokkenen toegang hebben tot de voor hun relevante informatie. We gebruiken waar nodig digitale technologie om communicatie te ondersteunen.

We beschouwen de digitale kant van het onderwijs als iets waar we voor moeten zorgen, zoals we voor het onderwijs zelf, maar ook voor leermiddelen, het gebouw en de wereld om ons heen zorgen. Zo creëren we een veilige omgeving die uitsluitend het belang van de gemeenschap dient voor wie ze is ingericht. Kortom, we hebben een positieve én kritische houding ten opzichte van digitale technologie.

Technologie in het onderwijs.

Creatief technologie onderwijs in de 21e eeuw is bij uitstek een kans voor onze scholen. We willen kinderen niet alleen kennis bijbrengen, maar ze ook leren inzien hóe ze tot een eigen gedachte, een eigen oordeel kunnen komen. De maatschappij verandert snel en digitale technologie zo mogelijk nog sneller. Wat vandaag nieuw is, is morgen verouderd. Kinderen die creatief hebben leren denken, zijn op deze ontwikkelingen voorbereid.

We werken aan periode-onderwijs voor digitale geletterdheid en computational thinking. Aangezien dit nieuw is, onderbouwen we de keuzes die we hierin maken expliciet. Leren op onze school is leren met hoofd, hart en handen en we zorgen dat het technologie onderwijs zo veel mogelijk zonder beeldschermen wordt gegeven wordt. Het onderwijs is gericht op het bijbrengen van vaardigheden tot het begrijpen van digitale instrumenten. Daarbij is er aandacht voor de maatschappelijke geschiedenis en huidige impact van digitale technologie op onszelf en de maatschappij als geheel.

Technologie als infrastructuur

Digitale technologie maakt complexe gemeenschappen beheersbaar. Het spreekt tegenwoordig vanzelf om een school te besturen met gebruik van hard- en software. Met welke hard- en software je werkt maakt uit; er valt met technologie iets te kiezen dat de waarden waar we voor staan versterkt, of juist schaadt.

De Basis

Bij de keuze voor ontwikkeling, aanschaf en gebruik van digitale technologieën wegen we de rechten, belangen en wensen van kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. Deze keuzes worden waar mogelijk samen met de gebruikers gemaakt. De softwarecode en architectuur van software en systemen zijn zoveel mogelijk begrijpelijk, volledig gedocumenteerd en controleerbaar. Digitale technologie krijgt pas een plek in de klas wanneer er een vooraf gesteld doel is.. Degene die de technologie wil invoeren in school is verantwoordelijk voor het benoemen van het doel.We zorgen ervoor dat digitale technologieën nooit essentieel zijn voor het onderwijs en dat het onderwijs kan functioneren zonder digitale hulpmiddelen in de klas.

Privacy & Autonomie

De data die gegenereerd worden in de school, worden niet buiten de context van school gebruikt. We maken geen geautomatiseerde beslissingen over kinderen, ouders of medewerkers. We gebruiken uitsluitend digitale technologie die de privacy van kinderen, ouders en medewerkers beschermt en verbetert. In al onze systemen zijn zoveel mogelijk privacy, veiligheid en ethiek by design principes toegepast. Deze communiceren we actief op onze website. We vermijden cookies, on-transparante algoritmes en visueel ontwerp dat gebruikers verleidt tot keuzes die niet in hun belang zijn.

Samenwerking met derden

We kiezen voor hosting- en beheerpartijen en verwerkers die de waarden van onze school onderschrijven. Het gebruik van en bijdragen aan de open source community en het waarborgen van continuïteit en veiligheid staan hierbij centraal. Bij samenwerking dragen wij er zorg voor dat het eigenaarschap en beslissingsbevoegdheid over de data bij de school blijft liggen. De school behoudt altijd controle over de content, uitwisselingen en data.

Ondersteuning van en door de gemeenschap

De scholen maken actief gebruik van kennis in hun gemeenschap om hun digitale doelen te verwezenlijken. Hiertoe zijn er zowel op de Vrijeschool Thula als Waldorf aan de Werf digitale werkgroepen opgericht. Deze ondersteunen leerkrachten en ouders. De werkgroepen helpen om complexe vraagstukken overzichtelijk te maken, draagt alternatieven aan ter overweging en ondersteunt het team door verbinding met de grotere gemeenschap rond rechtvaardig digitaal onderwijs in Nederland te onderhouden en biedt concrete oplossingen voor vragen die zich aandienen.

Door middel van lezingen, advies en discussie dragen de werkgroepen bij aan voorlichting over het gebruik van digitale technologie in de thuissituatie die in overeenstemming is met de waarden van de school.
De werkgroepen onderhouden in principe geen infrastructuur die van vitaal belang is voor de school. Waar dit wel gebeurt, is dit tijdelijk en gericht op overdracht aan een stabiele en betrouwbare partij.