Waldorf aan de Werf

ouders_banner

It takes a village to raise a child. – Afrikaanse wijsheid

Ouders

Ouders spelen een belangrijke rol op Waldorf aan de Werf. Leraren en ouders staan met elkaar als een kring om de kinderen heen. Wij noemen dit de ‘gouden driehoek’ tussen ouder & verzorger, leraar en kind. Deze driehoek symboliseert de gelijkwaardige relatie waarin ze tot elkaar staan.

Samen zorgen we voor een fijne en veilige leeromgeving waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Ouders gaan mee met buitendag, sluiten aan bij een van de oudercommissies en helpen mee tijdens jaarfeesten. Als ouder ben je de gehele basisschooltijd actief betrokken en doe je mee!

Ouderbijdrage

Bij Waldorf aan de Werf betaal je geen ouderbijdrage, zoals op andere basisscholen, maar vragen we je lid te worden van de Vriendenvereniging Waldorf aan de Werf voor minimaal 30 euro per jaar. De vriendenvereniging betaalt hiervan alle extra onderwijsmiddelen en -activiteiten die passen bij Waldorfonderwijs. Zonder deze bijdragen kan de school niet bestaan. Je bijdrage is naar draagkracht, maar we hebben een gemiddelde bijdrage van 350,00 euro per kind per jaar nodig. Het is ongelooflijk belangrijk dat iedere ouder lid is van de vriendenvereniging. Ook vrienden, buren, opa’s, oma’s en suikerooms of -tantes kunnen lid worden of zich aanmelden als donateur. Lees meer.

ouders helpen tijdens de iftar op school

Oudercommissies

Er zijn tal van activiteiten waar we de hulp van ouders bij vragen, zoals bij het organiseren van jaarfeesten, deelnemen aan klassenuitjes en buitendag en het maken van soep. Maar ook bij allerlei klusjes, zoals het bijhouden van de bibliotheek, het schoonhouden van de klas, het maken van verkleedkleren of bij IT zaken. Zonder de vrijwillige inzet van ouders kunnen we deze activiteiten niet organiseren of betalen.

  • Feestcommissie
  • De Groene Groep
  • Cyber commissie 
  • De Kostuumgroep
  • Klusgroep

Klassenouders

Klassenouders spelen een centrale rol in deze organisatie. Per klas zijn er twee klassenouders. Zij denken mee bij de invulling en organisatie van de activiteiten en coördineren de hulpouders. Bovendien fungeren zij als contactpersoon tussen leerkracht en ouders.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad geeft ouders en medewerkers een stem. Het is een wettelijk ingestelde raad die wordt gekozen door leerkrachten en ouders van de school. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht met betrekking tot bepaalde besluiten en ze heeft een stem in het schoolplan, de schoolgids en het financiële beleid.

Een van de doelen is het bevorderen van de communicatie tussen school en ouders.

Op dit moment heeft de MR van Waldorf aan de Werf twee ouders: Lotte Kanters
en Jochem de Vries en twee leerkrachten: Myla Kamstra en Sanya van Loghem.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Heb je vragen over de MR of over de reactie van de MR op bepaalde beleidsstukken van de school? Of het niet eens is met het beleid van de school, neem dan contact op via: mr@wadw.school

Download: Huishoudelijk reglement MR

Download: Medezeggenschapsreglement voor de deelraad

Weggeefwinkel

Op school is een leeg lokaal ingericht tot weggeefwinkel. Hier kun je te kleine of reserve schoolspullen inbrengen zodat iemand anders deze weer kan gebruiken. Denk aan; bewegingsschoentjes (euritmietjes), rugzakken, laarsjes, regenpakken, blokfluiten etc. Voel je vrij hier gebruik van te maken!

Waldorf IT

Waldorf aan de Werf heeft een eigen online omgeving om de communicatie tussen ouders onderling en de medewerkers te faciliteren. Als school ontkom je er niet aan om data te verwerken over kinderen. We willen dat dit veilig en uitsluitend in het belang van het kind gebeurt. En niet in het belang van een bedrijf met een verdienmodel gebaseerd op datahandel. We wijzen het gebruik van bedrijven die hun geld verdienen met datahandel af en gebruiken waar mogelijk eigen infrastructuur en programma’s.

Concreet betekent dat we onze eigen website beheren, een ouderportaal maken waarmee ouders zich online kunnen organiseren als gemeenschap. Alle code die we gebruiken is open source.

In de toekomst willen we nog meer diensten toevoegen, maar dit zal op basis van aanvraag en noodzaak van ouder en leerkrachten gebeuren.

Digitale Visie van Waldorf aan de Werf

De Vrijeschool Thula en Waldorf aan de Werf werken samen aan een visie voor het digitale technologie onderwijs en beleid. Net als in de antroposofie staan hierin zelfontplooiing, creativiteit en autonomie centraal. Naast een school zijn we ook een gemeenschap. We verenigen medewerkers, kinderen, hun ouders en de buurt waarin de school staat. Om te zorgen dat iedereen zich bij deze gemeenschap thuis voelt willen we inclusief zijn. Dat betekent dat technologie mensen samenbrengt en ze niet uit elkaar drijft. We communiceren helder en zorgen ervoor dat alle betrokkenen toegang hebben tot de voor hun relevante informatie. We gebruiken waar nodig digitale technologie om communicatie te ondersteunen.

We beschouwen de digitale kant van het onderwijs als iets waar we voor moeten zorgen, zoals we voor het onderwijs zelf, maar ook voor leermiddelen, het gebouw en de wereld om ons heen zorgen. Zo creëren we een veilige omgeving die uitsluitend het belang van de gemeenschap dient voor wie ze is ingericht. Kortom, we hebben een positieve én kritische houding ten opzichte van digitale technologie.

Technologie in het onderwijs.
Creatief technologie onderwijs in de 21e eeuw is bij uitstek een kans voor onze scholen. We willen kinderen niet alleen kennis bijbrengen, maar ze ook leren inzien hóe ze tot een eigen gedachte, een eigen oordeel kunnen komen. De maatschappij verandert snel en digitale technologie zo mogelijk nog sneller. Wat vandaag nieuw is, is morgen verouderd. Kinderen die creatief hebben leren denken, zijn op deze ontwikkelingen voorbereid.

We werken aan periode-onderwijs voor digitale geletterdheid en computational thinking. Aangezien dit nieuw is, onderbouwen we de keuzes die we hierin maken expliciet. Leren op onze school is leren met hoofd, hart en handen en we zorgen dat het technologie onderwijs zo veel mogelijk zonder beeldschermen wordt gegeven wordt. Het onderwijs is gericht op het bijbrengen van vaardigheden tot het begrijpen van digitale instrumenten. Daarbij is er aandacht voor de maatschappelijke geschiedenis en huidige impact van digitale technologie op onszelf en de maatschappij als geheel.

Technologie als infrastructuur
Digitale technologie maakt complexe gemeenschappen beheersbaar. Het spreekt tegenwoordig vanzelf om een school te besturen met gebruik van hard- en software. Met welke hard- en software je werkt maakt uit; er valt met technologie iets te kiezen dat de waarden waar we voor staan versterkt, of juist schaadt.

De Basis
Bij de keuze voor ontwikkeling, aanschaf en gebruik van digitale technologieën wegen we de rechten, belangen en wensen van kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. Deze keuzes worden waar mogelijk samen met de gebruikers gemaakt. De softwarecode en architectuur van software en systemen zijn zoveel mogelijk begrijpelijk, volledig gedocumenteerd en controleerbaar. Digitale technologie krijgt pas een plek in de klas wanneer er een vooraf gesteld doel is.. Degene die de technologie wil invoeren in school is verantwoordelijk voor het benoemen van het doel.We zorgen ervoor dat digitale technologieën nooit essentieel zijn voor het onderwijs en dat het onderwijs kan functioneren zonder digitale hulpmiddelen in de klas.

Privacy & Autonomie
De data die gegenereerd worden in de school, worden niet buiten de context van school gebruikt. We maken geen geautomatiseerde beslissingen over kinderen, ouders of medewerkers. We gebruiken uitsluitend digitale technologie die de privacy van kinderen, ouders en medewerkers beschermt en verbetert. In al onze systemen zijn zoveel mogelijk privacy, veiligheid en ethiek by design principes toegepast. Deze communiceren we actief op onze website. We vermijden cookies, on-transparante algoritmes en visueel ontwerp dat gebruikers verleidt tot keuzes die niet in hun belang zijn.

Samenwerking met derden
We kiezen voor hosting- en beheerpartijen en verwerkers die de waarden van onze school onderschrijven. Het gebruik van en bijdragen aan de open source community en het waarborgen van continuïteit en veiligheid staan hierbij centraal. Bij samenwerking dragen wij er zorg voor dat het eigenaarschap en beslissingsbevoegdheid over de data bij de school blijft liggen. De school behoudt altijd controle over de content, uitwisselingen en data.

Ondersteuning van en door de gemeenschap
De scholen maken actief gebruik van kennis in hun gemeenschap om hun digitale doelen te verwezenlijken. Hiertoe zijn er zowel op de Vrijeschool Thula als Waldorf aan de Werf digitale werkgroepen opgericht. Deze ondersteunen leerkrachten en ouders. De werkgroepen helpen om complexe vraagstukken overzichtelijk te maken, draagt alternatieven aan ter overweging en ondersteunt het team door verbinding met de grotere gemeenschap rond rechtvaardig digitaal onderwijs in Nederland te onderhouden en biedt concrete oplossingen voor vragen die zich aandienen.

Door middel van lezingen, advies en discussie dragen de werkgroepen bij aan voorlichting over het gebruik van digitale technologie in de thuissituatie die in overeenstemming is met de waarden van de school.
De werkgroepen onderhouden in principe geen infrastructuur die van vitaal belang is voor de school. Waar dit wel gebeurt, is dit tijdelijk en gericht op overdracht aan een stabiele en betrouwbare partij.

Contact Informatie

J.H. Hisgenpad 394
1025 WK Amsterdam
Tel: 020-6750249 (werkdagen 14-16 uur)
Administratie: administratie@wadw.school
Tel: 020-6750419

Ziekmelden kan via Parro