Ouderportaal

Algemene informatie voor ouders van WadW

Hier vind je alles wat je ouders moet weten over de klas, zoals intekenlijsten voor allerlei activiteiten, info over de verschillende communicatiekanalen en de vriendenvereniging. Klasspecifieke informatie vind op de betreffende klassenpagina’s. Je kan het wachtwoord aan de klassenouder vragen.

Klassenouders

De klassenouders zijn de schakel tussen de leerkracht en de ouders van de kinderen in de klas. Op verzoek van de leerkracht vragen we ook om de hulp van de ouders bij activiteiten in de klas.

Ouderparticipatie

Ouders spelen een belangrijke rol op onze school, Op een Waldorf school zien we dit als een belangrijke element om met z’n allen de school te helpen en op deze manier ook alle kinderen. Want “It takes a village to raise a child.” Met praktische hulp helpen ouders bij het organiseren van de jaarfeesten, de buitendag, leeslessen en klusjes voor binnen en buiten.

Wij hopen heel erg dat zoveel mogelijk ouders zich aansluiten en hun steentje bijdragen.

Oudercommissies/ schoolwerkgroepen

De verschillende commissies hebben ook contact via Signal. Je kan hieronder op de linkjes klikken om deel te nemen aan deze groepen. Of je kan de persoon benaderen die de leiding heeft over deze groep.

Communicatiekanalen/proces

  • Heb je algemene vragen/feedback over zaken in de klas en op school? Vraag het aan/meld het bij de klassenouders!
  • Heb je een vraag die te maken heeft met de individuele situatie van jouw kind? Neem contact op met de leerkracht (op het plein of via Parro).
  • Voel je je niet genoeg gehoord door de juf, benader dan Jamilah (directie).
  • Voel je je niet gehoord door de shooldirectie? Benader dan de MR als oudervertegenwoordigingsorgaan.

Klassen communicatiekanalen

De ouders onderling communiceren via een berichtenapp, Signal. Een privacyvriendelijk alternatief voor WhatsApp. Download het in de App Store of Play store.

Protip: Je kan Signal ook op je laptop of iPad installeren nadat je het op je telefoon gezet hebt.

School communicatiekanalen

De leerkracht nodigt alle ouders uit voor Parro. Dit is het ‘officiële’ communicatiekanaal van school. Alle updates over de klas van de leerkracht en de nieuwsbrief vanuit school worden via Parro verstuurd.

Lid worden van de Vriendenvereniging Waldorf aan de Werf

Het onderwijs in Nederland, en dus ook van onze school, is volledig gesubsidieerd. Deze financiering verloopt op basis van het aantal leerlingen, de leeftijd en het soort onderwijs dat de school aanbiedt. Deze bedragen worden onder andere ingezet voor de salarissen van onderwijspersoneel, de leermiddelen en het (standaard)meubilair.

Op Waldorfscholen worden er meer vakken gegeven en is er meer aandacht voor cultuur en natuur. Dit betekent dat we meer doen en meer aanbieden dan waar we financiering voor krijgen. De vriendenvereniging maakt dat mogelijk. 

Wij willen dat de vriendenvereniging voor alle ouders toegankelijk is. Het maakt ons niet uit hoeveel jij bijdraagt, je hebt evenveel inspraak en recht als ieder ander. Je helpt ons en met initiatieven die kinderen helpen bij het versterken van hun identiteit, zelfbeeld en wereldbeeld.

Word je ook lid?  Meld je aan.

Weggeefkast

Op school staat een kast. Hier kun je te kleine of reserve schoolspullen in zetten zodat iemand anders deze weer kan gebruiken. Denk aan; bewegingsschoentjes (euritmietjes), rugzakken, laarsjes, regenpakken, blokfluiten etc. Voel je vrij hier gebruik van te maken!

Waldorf IT

Waldorf aan de Werf heeft een eigen online omgeving om de communicatie tussen ouders onderling en de medewerkers te faciliteren. Als school ontkom je er niet aan om data te verwerken over kinderen. We willen dat dit veilig en uitsluitend in het belang van het kind gebeurt. En niet in het belang van een bedrijf met een verdienmodel gebaseerd op datahandel. We wijzen het gebruik van bedrijven die hun geld verdienen met datahandel af en gebruiken waar mogelijk eigen infrastructuur en programma’s.

Concreet betekent dat we onze eigen website beheren, een ouderportaal maken waarmee ouders zich online kunnen organiseren als gemeenschap. Alle code die we gebruiken is open source.

In de toekomst willen we nog meer diensten toevoegen, maar dit zal op basis van aanvraag en noodzaak van ouder en leerkrachten gebeuren.

Digitale Visie van Waldorf aan de Werf

De Vrijeschool Thula en Waldorf aan de Werf werken samen aan een visie voor het digitale technologie onderwijs en beleid. Net als in de antroposofie staan hierin zelfontplooiing, creativiteit en autonomie centraal. Naast een school zijn we ook een gemeenschap. We verenigen medewerkers, kinderen, hun ouders en de buurt waarin de school staat. Om te zorgen dat iedereen zich bij deze gemeenschap thuis voelt willen we inclusief zijn. Dat betekent dat technologie mensen samenbrengt en ze niet uit elkaar drijft. We communiceren helder en zorgen ervoor dat alle betrokkenen toegang hebben tot de voor hun relevante informatie. We gebruiken waar nodig digitale technologie om communicatie te ondersteunen.

We beschouwen de digitale kant van het onderwijs als iets waar we voor moeten zorgen, zoals we voor het onderwijs zelf, maar ook voor leermiddelen, het gebouw en de wereld om ons heen zorgen. Zo creëren we een veilige omgeving die uitsluitend het belang van de gemeenschap dient voor wie ze is ingericht. Kortom, we hebben een positieve én kritische houding ten opzichte van digitale technologie.

Technologie in het onderwijs.
Creatief technologie onderwijs in de 21e eeuw is bij uitstek een kans voor onze scholen. We willen kinderen niet alleen kennis bijbrengen, maar ze ook leren inzien hóe ze tot een eigen gedachte, een eigen oordeel kunnen komen. De maatschappij verandert snel en digitale technologie zo mogelijk nog sneller. Wat vandaag nieuw is, is morgen verouderd. Kinderen die creatief hebben leren denken, zijn op deze ontwikkelingen voorbereid.

We werken aan periode-onderwijs voor digitale geletterdheid en computational thinking. Aangezien dit nieuw is, onderbouwen we de keuzes die we hierin maken expliciet. Leren op onze school is leren met hoofd, hart en handen en we zorgen dat het technologie onderwijs zo veel mogelijk zonder beeldschermen wordt gegeven wordt. Het onderwijs is gericht op het bijbrengen van vaardigheden tot het begrijpen van digitale instrumenten. Daarbij is er aandacht voor de maatschappelijke geschiedenis en huidige impact van digitale technologie op onszelf en de maatschappij als geheel.

Technologie als infrastructuur
Digitale technologie maakt complexe gemeenschappen beheersbaar. Het spreekt tegenwoordig vanzelf om een school te besturen met gebruik van hard- en software. Met welke hard- en software je werkt maakt uit; er valt met technologie iets te kiezen dat de waarden waar we voor staan versterkt, of juist schaadt.

De Basis
Bij de keuze voor ontwikkeling, aanschaf en gebruik van digitale technologieën wegen we de rechten, belangen en wensen van kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. Deze keuzes worden waar mogelijk samen met de gebruikers gemaakt. De softwarecode en architectuur van software en systemen zijn zoveel mogelijk begrijpelijk, volledig gedocumenteerd en controleerbaar. Digitale technologie krijgt pas een plek in de klas wanneer er een vooraf gesteld doel is.. Degene die de technologie wil invoeren in school is verantwoordelijk voor het benoemen van het doel.We zorgen ervoor dat digitale technologieën nooit essentieel zijn voor het onderwijs en dat het onderwijs kan functioneren zonder digitale hulpmiddelen in de klas.

Privacy & Autonomie
De data die gegenereerd worden in de school, worden niet buiten de context van school gebruikt. We maken geen geautomatiseerde beslissingen over kinderen, ouders of medewerkers. We gebruiken uitsluitend digitale technologie die de privacy van kinderen, ouders en medewerkers beschermt en verbetert. In al onze systemen zijn zoveel mogelijk privacy, veiligheid en ethiek by design principes toegepast. Deze communiceren we actief op onze website. We vermijden cookies, on-transparante algoritmes en visueel ontwerp dat gebruikers verleidt tot keuzes die niet in hun belang zijn.

Samenwerking met derden
We kiezen voor hosting- en beheerpartijen en verwerkers die de waarden van onze school onderschrijven. Het gebruik van en bijdragen aan de open source community en het waarborgen van continuïteit en veiligheid staan hierbij centraal. Bij samenwerking dragen wij er zorg voor dat het eigenaarschap en beslissingsbevoegdheid over de data bij de school blijft liggen. De school behoudt altijd controle over de content, uitwisselingen en data.

Ondersteuning van en door de gemeenschap
De scholen maken actief gebruik van kennis in hun gemeenschap om hun digitale doelen te verwezenlijken. Hiertoe zijn er zowel op de Vrijeschool Thula als Waldorf aan de Werf digitale werkgroepen opgericht. Deze ondersteunen leerkrachten en ouders. De werkgroepen helpen om complexe vraagstukken overzichtelijk te maken, draagt alternatieven aan ter overweging en ondersteunt het team door verbinding met de grotere gemeenschap rond rechtvaardig digitaal onderwijs in Nederland te onderhouden en biedt concrete oplossingen voor vragen die zich aandienen.

Door middel van lezingen, advies en discussie dragen de werkgroepen bij aan voorlichting over het gebruik van digitale technologie in de thuissituatie die in overeenstemming is met de waarden van de school.
De werkgroepen onderhouden in principe geen infrastructuur die van vitaal belang is voor de school. Waar dit wel gebeurt, is dit tijdelijk en gericht op overdracht aan een stabiele en betrouwbare partij.