Waldorf aan de Werf

Privacy verklaring Waldorf aan de Werf websites

1. Introductie

Waldorf aan de Werf vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke levenssfeer van haar leerlingen, leerkrachten, ouders en/of verzorgers en bezoekers van de website(s) wordt beschermd. Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Waldorf aan de Werf houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere relevante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Mocht u na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen hebben over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen via: administratie@wadw.school

2. Verwerkingsverantwoordelijke en toepassing van deze privacyverklaring

Waldorf aan de Werf is gevestigd aan de Werengouw 85, 1024 NN Amsterdam en is voor de gegevensverwerkingen de verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacy verklaring is van toepassing wanneer u de websites van Waldorf aan de Werf bezoekt: https://wadw.school/ en https://cloud.wadw.school/apps/dashboard/

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Waldorf aan de Werf en voor welke doeleinden?

Een groot gedeelte van onze website kan gebruikt worden zonder daarvoor uw persoonsgegevens te verwerken. Voor bepaalde (delen van) onze website(s) is het echter wel nodig dat we uw persoonsgegevens verwerken.

Waldorf aan de Werf verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief
  1. Om de laatste nieuwsberichten van ons te ontvangen kunt u op de website uw voor- en achternaam en email adres achterlaten. Hiermee geeft u ons toestemming om u via email regelmatig nieuwsberichten over Waldorf aan de Werf te versturen. U kunt deze toestemming altijd intrekken doormiddel van een afmeldlink die onderaan elke nieuwsbrief staat.
  2. We verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming en bewaren uw gegevens als u binnen een jaar nadat wij u mailings hebben verstuurd onze mailings ongeopend het gelaten.
 2. Om u aan te melden voor een informatie ochtend
  1. Om uzelf aan te melden voor een informatie ochtend geeft u uw voor- en achternaam, telefoonnummer, naam en geboortedatum van uw kind via administratie@wadw.school aan ons door. Hiermee geeft u ons toestemming om u uit te nodigen voor onze informatie ochtend.
  2. We verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming en bewaren uw gegevens tot maximaal nadat een ouder op de informatieochtend heeft bijgewoond.
 3. Om in te loggen op de WadW Cloud omgeving.
  1. Via de de klassenpagina’s kunnen ouders zonder cloud account zich inschrijven voor het begeleiden van de buitendag, hulp tijdens de jaarfeesten en andere activiteiten
  2. Voor het uploaden van foto’s van school activiteiten (mits u daarvoor toestemming hebt van de ouders). Deze foto’s kunnen uitsluitend voor huiselijke doeleinden gebruikt worden en mogen nimmer zonder schriftelijke toestemming gedeeld worden op social media, websites, geprint, etc. Ook kunnen er documenten worden gedeeld op de klassenpagina’s.
  3. We bewaren uw account gegevens zo lang uw kind bij ons naar school gaat of u werkzaam bent bij onze school. Daarna verwijderen wij uw account.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Waldorf aan de Werf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is:

 • Voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt.
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving.

5. Aan wie geven wij toegang tot uw persoonsgegevens?

Waldorf aan de Werf deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk is voor de in deze privacy verklaring genoemde doeleinden.

We kunnen persoonsgegevens over leveranciers delen met:

 • Bij ons werkzame personen (die betrokken zijn bij de bestelling of levering door de leverancier en/of de afhandeling daarvan).
 • De hosting partij is Mr Wolf.

In andere dan de hiervoor genoemde gevallen delen wij uw persoonsgegevens alleen met derde partijen wanneer u daarvoor uw toestemming heeft gegeven, om aan (wettelijke) verplichtingen te voldoen of indien wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of ter bescherming van onze eigen belangen of die van derden. Wij zullen hier altijd van op de hoogte stellen.

6. Doorgifte

We maken uitsluitend gebruik van derde partijen die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

7. Beveiliging

Waldorf aan de Werf neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. Bij ons werkzame personen zijn gebonden aan geheimhouding, en dienen zich te houden aan onze instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van uw gegevens.

8. Inzage, correctie, bezwaar en overige rechten

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

 • Het recht om te vragen of wij uw gegevens verwerken en, zo ja, om daarin inzage te verkrijgen;
 • Het recht om rectificatie van uw gegevens te verzoeken wanneer deze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, en het recht om uw gegevens te laten wissen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om beperking van de verwerking te vragen;
 • Het recht om toestemming voor een verwerking in te trekken, indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming;
 • Het recht op ontvangst of afgifte van uw gegevens aan een door u aan te wijzen organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Een verzoek kan worden gedaan directie@wadw.school Het kan zijn dat niet (volledig) aan uw verzoek (kunnen) voldoen. Er kunnen zich namelijk omstandigheden voordoen waardoor wij niet (volledig) aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld in verband met wettelijke bewaartermijnen.

9. Cookies

Er worden uitsluitend functionele cookies vastgelegd die bijhouden of u bent ingelogd.

10. Functionaris Gegevensbescherming

Stichting Geert Groote Scholen, waar Waldorf aan de Werf onder valt, heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Mocht u vragen of een klacht hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens neem dan per e-mail contact op met onze FG. Onze FG is te bereiken via info@privacyopschool.nl

11. Versie en wijzigingen

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2022 Wij kunnen deze privacy verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u dan ook de privacy verklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in deze privacy verklaring, volgt een duidelijke kennisgeving (via onze website of door u direct te informeren).

Contact Informatie

J.H. Hisgenpad 394
1025 WK Amsterdam
Tel: 020-6750249 (werkdagen 14-16 uur)
Administratie: administratie@wadw.school
Tel: 020-6750419

Ziekmelden kan via Parro